Kallelse till årsstämma 2015

Kallelse till årsstämmaTisdagen den 23 juni klockan 19 i Gässlösalokalen

Anmälan om deltagande på stämma sker via mail till

stamma2015@olmefiber.se

Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
Godkännande av röstlängden
Val av en eller två justeringsmän
Val av en eller två rösträknare
Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Fastställande av dagordning
Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner samt övrig information
Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD
Frågan om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda
Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas
Val av styrelse, på förslag av valberedningen
Ordförande
Ledamöter
Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas

Val av revisorer, på förslag från valberedningen:
Ledamöter
Beslut om antalet ledamöter och suppleanter till valberedningen som ska väljas

Val av valberedning, på förslag av styrelsen:
Ordförande
Ledamöter

Eventuella motioner
Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar
Stämman öppnas av styrelsens ordförande och i dennes frånvaro den styrelsen beslutar.

Vid beslut i ärenden, som kräver beslut i två stämmor, ska minst ett av besluten fattas av en ordinarie stämma.

Eventuella motioner
Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar
Stämman öppnas av styrelsens ordförande och i dennes frånvaro den styrelsen beslutar.

Vid beslut i ärenden, som kräver beslut i två stämmor, ska minst ett av besluten fattas av en ordinarie stämma.

Efter stämman serveras enklare fika.
Välkomna hälsar styrelsen

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.