Kallelse till årsstämma

Inbjudan till ordinarie föreningsstämma
Plats: Ölme Församlingshem
Datum: 27/5
Tid: 19.00
Obligatorisk anmälan till: stamma2014@olmefiber.se
Röstberättigade: De som betalt medlemsavgiften för 2014

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
2. Godkännande av röstlängden
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Val av en eller två rösträknare
5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner samt övrig information
8. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD
11. Frågan om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda
12. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
13. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas
14. Val av styrelse, på förslag av valberedningen: Ordförande, Ledamöter
15. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas
16. Val av revisorer, på förslag från valberedningen: Ledamöter
17. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter till valberedningen som ska väljas
18. Val av valberedning, på förslag av styrelsen: Ordförande, Ledamöter
19. Eventuella motioner
20. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.