Kallelse till årsstämma 2016

Ölme Fiber ekonomisk förening kallar till årsstämma 2016, den 21 juni klockan 18:00 i Gässlösa bod & lokal.
Enklare fika serveras.

Ärenden som ska behandlas:

 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Val av en eller två rösträknare
 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner samt övrig information
 8. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD
 11. Frågan om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda
 12. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas
 14. Val av styrelse, på förslag av valberedningen• Ordförande
  • Ledamöter
 15. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas
 16. Val av revisorer, på förslag från valberedningen:• Ledamöter
 17. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter till valberedningen som ska väljas
 18. Val av valberedning, på förslag av styrelsen:

• Ordförande

• Ledamöter

19. Eventuella motioner

20. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar Stämman öppnas av styrelsens ordförande och i dennes frånvaro den styrelsen beslutar.

 

Denna dagordning kommer från stadgarna, §19. Stadgarna i sin helhet hittar du under ”Dokument”

Tänk på att medlemsavgiften ska vara betald för att du som medlem ska vara röstberättigad.
Har ni frågor om er medlemsavgift så kontaktar i vår kassör Annette.

Vänligen anmäl ditt deltagande på stämman via stamma2016@olmefiber.se

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.