STADGAR

Stadgar för ÖLME FIBER ekonomisk förening

 

ÖLME FIBER ekonomisk förening

STADGAR

Antagna 2012-10-04
Uppdaterad 2012-10-10
Reviderad 2012-10-23
Reviderade 2013-06-18

 

 • 1 Föreningsnamn

Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

 • 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i Ölme skapa en trygg och framtidssäker kommunikation. Målsättningen är att alla fastigheter/fastighetsägare inom Ölme skall få del av den senaste tekniken till ett konkurrensmässigt pris. Verksamhetsområdet omfattar Ölme enligt bilagd karta samt övriga fastigheter som föreningen beslutar.

 

Medlem deltar initialt i verksamheten genom ekonomiskt insats och eget arbete och därefter genom att nyttja föreningens tjänster.

 

 • 3 Föreningens säte

 

Ölme Fiber styrelse har sitt säte i Kristinehamns kommun, Värmlands län.

 

 • 4 Medlemskap

 

Till medlem kan antas sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

 

 • 5 Medlems skyldigheter

 

Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. Medlem måste vid ansökan om medlemskap meddela e-postadress, som ska ligga till grund för kallelse till stämma och andra meddelanden. Medlem ansvarar för att styrelsen har aktuell e-postadress.

 

 • 6 Insats

Varje medlem ska delta i föreningen med en insats om 100 kr per inom verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet. Med ansluten fastighet menas fastighet som planeras att bli eller är ansluten eller förberedd för anslutning till föreningens nätverk. Insatsen betalas till angivet bankgiro när medlemskap beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.

 • 7 Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av föreningsstämman, första året 100 kronor per år och därefter 200 kr per år. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid som styrelsen bestämmer.

 • 8 Anslutningsavgift

Medlem som väljer att ansluta sig till fibernätet, ska utöver insatsen även betala anslutningsavgift och eventuell nätavgift för fibernätet, vilken styrelsen fastställer.

Villkor för leverans av bredbandstjänster till medlem eller annan förbrukare, genom föreningen, dotterbolag eller annan samarbetspartner, anges särskilt av dennes leveransvillkor.

 

 • 9 Överlåtelse av andel

Medlem som frånträder fastighet som är ansluten, ska överlämna sin andel i föreningen till sin efterträdare.

Har medlems andel övergått till annan på grund av bodelning, arv eller testamente, äger förvärvaren inträda i medlemmens ställe, under förutsättning att denne fyller villkoren i 4 och 5 §§.

Medlems dödsbo utövar den avlidnes rättigheter och fullgör dennes skyldigheter till dess avgången inträffar när medlemskapet övergått på annan eller absolut senast vid räkenskapsårets utgång då dödsboet avgår.

 • 10 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska anmäla det skriftligt till styrelsen. Utträde beviljas dock inte förrän två år efter inträdet, utom vid frånträde av fastighet eller rörelse och utom då styrelsen så särskilt beslutar. Beslut om utträde fattas av styrelsen.

 • 11 Uteslutning

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan härskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickats till medlemmen.

För giltigt beslut i styrelsen krävs att två tredjedelar av samtliga ledamöter är ense.

Medlem som anmält sitt utträde eller uteslutits ur föreningen förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut inom föreningen.

 • 12 Avgång

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter månad efter det att en medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det inträffat en annan omständighet som föranlett avgången.

 • 13 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelsemedlemmar. Styrelseledamöter väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Mandatperioden för ordförande och styrelsens ledamöter skall vara två år. Hälften av antalet styrelseledamöter väljs vartannat år.

Styrelsen ska avgöra ärenden av principiell art eller större ekonomisk betydelse.

Styrelsen är beslutsför, då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande. För giltigt beslut fordras att minst halva antalet av de närvarande ledamöterna är ense om beslutet.

 • 14 Styrelsens uppgift och beslutsförhet

Styrelsen ska årligen fastställa en arbetsordning för styrelsens arbete.

Styrelsen kan utse en verkställande direktör (VD). Styrelsen ska årligen fastställa en instruktion för VD. Styrelsen utövar tillsyn över VD:s förvaltning.

 

 • 15 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller de som styrelsen utser till särskilda firmatecknare.

 • 16 Revisorer

På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en till två revisorer för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

 • 17 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

 • 18 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

 • 19 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Val av en eller två rösträknare
 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner samt övrig information
 8. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD
 11. Frågan om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda
 12. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 13. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas
 14. Val av styrelse, på förslag av valberedningen
 • Ordförande
 • Ledamöter

 

 1. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas
 2. Val av revisorer, på förslag från valberedningen:
 • Ledamöter

 

 1. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter till valberedningen som ska väljas
 2. Val av valberedning, på förslag av styrelsen:
 • Ordförande
 • Ledamöter

 

 1. Eventuella motioner
 2. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

Stämman öppnas av styrelsens ordförande och i dennes frånvaro den styrelsen beslutar.

Vid beslut i ärenden, som kräver beslut i två stämmor, ska minst ett av besluten fattas av en ordinarie stämma.

 

 • 20 Extra stämma

Extra stämma sammankallas då ordinarie stämma eller styrelsen så beslutat eller då enligt föreningslagen extra stämma ska utlysas.

 • 21 Kallelse och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker endast genom e-post till samtliga medlemmar. Då kallelse utgått till föreningsstämma ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom utskick via e-post.

 • 22 Röstning

Vid varje stämma har varje medlem en röst. Röstning sker öppet. Val sker med sluten omröstning, om någon begär det.

 • 23 Vinstföredelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfond har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

 • 24 Motioner

Medlem kan begära att ett visst ärende ska tas upp vid ordinarie stämma. Det sker genom skriftlig motion till styrelsen senast den 28 februari samma år stämman hålls. Styrelsen ska lägga fram motionen med ett yttrande till beslut för stämman.

 • 25 Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar föredelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

 • 26 Tvister

Tvist mellan föreningen och medlem får inte dras inför domstol utan ska avgöras av en skiljenämnd på tre personer, som utses enligt gällande lag om skiljeförfarande, eller genom enklare skiljeförfarande om parterna kommer överens om det. Detsamma gäller tvist mellan föreningen och före detta medlem, om tvisten gäller medlemskapet eller frågor som hänger samman med medlemskapet.

Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.